جزییات افزونه

UD0400623
شماره افزونه
UD0400623
کد موسسه
UKR008
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus articula
نام محصول ارائه شده
vetchling
نامهای افزونه
شناسه دیگر
01373 RUS001
شماره جمع‌آوری
00589
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00589
کد موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
نام موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3af94a1a-4ef3-4938-bba6-9e87516c68a3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد