جزییات افزونه

GR 3845
شماره افزونه
GR 3845
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
August 11, 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEU273
شماره افزونه اهداکننده
721120
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
721120 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
721120 DEU273
شناسه دیگر
721120 DEU273
نام افزونه
FORUS
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:457d79fa-e35d-4750-9f08-9e2018430787
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد