جستجو در متن کامل

شماره رکورد

نام علمی

کشور مبدأ

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مؤسسه دارنده

1

01C0205094

Triticum turgidum L. dicoccon (Schrank) Thell.

کانادا

لندریس/کولتیوار سنتی

CZE122

2

CGN23462

Triticum turgidum L. group dicoccon

NLD037

3

128100

Unknown sp.

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA974

4

8639

Triticum aestivum (L.)Thell.

کانادا

پیش‌گونه ژنتیکی

GBR011

5

8639

Triticum aestivum L.

کانادا

پیش‌گونه ژنتیکی

GBR247

6

6150

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

GBR140

7

PI 634538

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش

USA029

8

CItr 12025

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

آلمان

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

9

DW 6751

Triticum aestivum

پیش‌گونه ژنتیکی

MEX002

10

01C0200616

Triticum aestivum L. aestivum

آلمان

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

CZE122

11

PI 42134

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

12

PE 0123

Triticum aestivum

لندریس/کولتیوار سنتی

ITA349

13

PI 537310

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

14

CItr 6621

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کانادا

سایر موارد

USA029

15

AGG1371WHEA

Triticum aestivum

استرالیا

AUS165

16

3607

Triticum aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

GBR011

17

1061

Triticum aestivum L.

فرانسه

CHE001

18

TA03665

Triticum aestivum L.

ITA384

19

AGG10455WHEA

Triticum aestivum

استرالیا

AUS165

20

PI 278224

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029