جستجو در متن کامل

شماره رکورد

نام علمی

کشور مبدأ

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مؤسسه دارنده

1

01C0205094

Triticum turgidum L. dicoccon (Schrank) Thell.

کانادا

لندریس/کولتیوار سنتی

CZE122

2

CGN23462

Triticum turgidum L. group dicoccon

NLD037

3

128100

Unknown sp.

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA974

4

8639

Triticum aestivum (L.)Thell.

کانادا

پیش‌گونه ژنتیکی

GBR011

5

PI 634538

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش

USA029

6

01C0200616

Triticum aestivum L. aestivum

آلمان

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

CZE122

7

PE 0123

Triticum aestivum

لندریس/کولتیوار سنتی

ITA349

8

PI 42134

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

9

TA03665

Triticum aestivum L.

ITA384

10

3607

Triticum aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

GBR011

11

PI 278224

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

12

PI 634540

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش

USA029

13

01C0103952

Triticum aestivum L. aestivum

ایتالیا

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

CZE122

14

PI 125083

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

15

PI 340677

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

16

6150

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

GBR140

17

8639

Triticum aestivum L.

کانادا

پیش‌گونه ژنتیکی

GBR247

18

CItr 14561

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

19

PI 192576

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029

20

PI 221333

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

USA029