جستجو در متن کامل

شماره رکورد

نام علمی

کشور مبدأ

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مؤسسه دارنده

1

01C0205094

Triticum turgidum L. dicoccon (Schrank) Thell.

کانادا

لندریس/کولتیوار سنتی

CZE122

2

CGN23462

Triticum turgidum L. group dicoccon

NLD037