آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت بر اساس تاریخ آخرین به‌روزرسانی، مؤسسه و تعداد رکوردهای به‌روز شده

February 2019

17 February 2019
PHL001
4,502
16 February 2019
PHL001
1,900
15 February 2019
PHL001
2,250
14 February 2019
PHL001
250

January 2019

29 January 2019
KEN056
510
18 January 2019
CIV033
30,863
18 January 2019
ZMB030
764
18 January 2019
KEN212
181
18 January 2019
HUN003
80
18 January 2019
PRT001
5
18 January 2019
PHL001
1
17 January 2019
KEN056
6,546
10 January 2019
CIV033
1,313

December 2018

21 December 2018
COL003
983
18 December 2018
ETH013
7,667
11 December 2018
FJI049
2,748
5 December 2018
BRA003
389
4 December 2018
COL003
60,560
4 December 2018
BRA003
6,962
3 December 2018
BRA003
23,165
2 December 2018
HUN003
49,287
2 December 2018
GBR006
12,247
2 December 2018
HRV041
2,868
2 December 2018
GBR251
1,515
2 December 2018
GBR017
777
2 December 2018
IRL001
667
2 December 2018
IRL012
386
2 December 2018
HRV053
260
2 December 2018
GEO001
221
2 December 2018
GEO013
208
2 December 2018
HRV054
203
2 December 2018
HRV044
52
2 December 2018
HRV021
23
2 December 2018
HRV050
15
2 December 2018
GEO007
1
1 December 2018
BGR001
63,724
1 December 2018
CZE122
44,843
1 December 2018
ESP004
21,741
1 December 2018
TUR001
12,996
1 December 2018
CHE001
10,832
1 December 2018
DEU101
10,745
1 December 2018
AZE015
10,029
1 December 2018
CHE063
7,128
1 December 2018
POL003
6,700
1 December 2018
CHE090
4,124
1 December 2018
ALB026
3,980
1 December 2018
SWE054
3,600
1 December 2018
CHE019
3,254
1 December 2018
CHE066
3,250
1 December 2018
UKR005
3,192
1 December 2018
DEU528
3,009
1 December 2018
CZE027
2,581
1 December 2018
FRA041
2,457
1 December 2018
ARM035
2,313
1 December 2018
UKR026
2,229
1 December 2018
EST001
2,172
1 December 2018
ARM005
1,980
1 December 2018
BEL014
1,866
1 December 2018
CHE109
1,560
1 December 2018
CHE092
1,344
1 December 2018
UKR021
1,300
1 December 2018
AUT046
1,243
1 December 2018
DEU626
1,156
1 December 2018
CHE089
1,084
1 December 2018
ARM059
981
1 December 2018
UKR012
961
1 December 2018
DEU022
946
1 December 2018
CZE061
864
1 December 2018
UKR015
853
1 December 2018
CHE087
793
1 December 2018
FRA065
777
1 December 2018
CHE100
625
1 December 2018
UKR002
615
1 December 2018
DEU631
597
1 December 2018
DEU612
578
1 December 2018
DEU635
457
1 December 2018
AUT005
448
1 December 2018
DNK020
431
1 December 2018
AZE004
422
1 December 2018
CHE002
393
1 December 2018
AZE003
366
1 December 2018
CZE112
365
1 December 2018
DEU637
365
1 December 2018
BEL004
335
1 December 2018
UKR014
330
1 December 2018
CZE005
286
1 December 2018
ESP220
265
1 December 2018
DEU609
246
1 December 2018
EST019
196
1 December 2018
CZE082
169
1 December 2018
CHE124
160
1 December 2018
AZE005
143
1 December 2018
CHE127
140
1 December 2018
AUT052
140
1 December 2018
ESP218
133
1 December 2018
CHE016
119
1 December 2018
AUT054
93
1 December 2018
CHE101
87
1 December 2018
CHE094
87
1 December 2018
AZE014
86
1 December 2018
AUT067
80
1 December 2018
DEU455
79
1 December 2018
CHE095
63
1 December 2018
DEU595
45
1 December 2018
ESP222
37
1 December 2018
DEU628
36
1 December 2018
DEU613
33
1 December 2018
DEU021
25
1 December 2018
DEU614
22
1 December 2018
DEU401
18
1 December 2018
DEU483
14
1 December 2018
ARM006
12
1 December 2018
DEU070
12
1 December 2018
DEU069
11
1 December 2018
DEU590
9
1 December 2018
DEU597
7
1 December 2018
DEU526
4
1 December 2018
DEU627
4
1 December 2018
DEU072
2
1 December 2018
DEU400
2
1 December 2018
UKR135
1
1 December 2018
CHE009
1

November 2018

30 November 2018
SWE054
30,012
30 November 2018
BRA003
2,800
30 November 2018
UKR015
850
30 November 2018
UKR012
450
29 November 2018
BRA003
5,400
28 November 2018
BRA003
48,199
28 November 2018
BRA008
13,794
27 November 2018
BRA008
20,500
27 November 2018
BRA003
19,586
27 November 2018
BRA015
17,403
27 November 2018
BRA004
3,818
27 November 2018
BRA012
1,033
27 November 2018
BRA017
711
27 November 2018
BRA019
424
26 November 2018
PHL001
13,381
26 November 2018
BRA012
7,789
26 November 2018
BRA001
4,560
26 November 2018
BRA020
2,712
26 November 2018
BRA017
2,400
26 November 2018
BRA027
1,718
26 November 2018
BRA018
1,184
26 November 2018
BRA010
630
26 November 2018
BRA190
578
26 November 2018
BRA144
542
26 November 2018
BRA142
472
26 November 2018
BRA014
367
26 November 2018
BRA034
291
26 November 2018
BRA007
30
23 November 2018
BRA007
3,618
23 November 2018
PHL001
2,000
22 November 2018
PHL001
7,000
22 November 2018
BRA146
930
22 November 2018
BRA035
603
22 November 2018
BRA192
91
21 November 2018
PHL001
13,999
21 November 2018
BRA008
8
19 November 2018
PHL001
18,000
16 November 2018
PHL001
1,000
15 November 2018
PHL001
31,000
14 November 2018
PHL001
12,000
13 November 2018
PHL001
15,000
12 November 2018
PHL001
1,000
9 November 2018
PHL001
7,000
7 November 2018
PHL001
8,098

October 2018

24 October 2018
COL003
6,155
19 October 2018
PER001
22,506

September 2018

24 September 2018
AUS167
251
21 September 2018
AUS167
83,769
20 September 2018
AUS167
818
18 September 2018
NGA039
3,666

August 2018

July 2018

13 July 2018
KEN212
50,704

June 2018

29 June 2018
KEN056
5,391
5 June 2018
TUN029
3,166

May 2018

April 2018

26 April 2018
BRA008
1,440
24 April 2018
BRA007
158
24 April 2018
BRA020
21

March 2018

February 2018

26 February 2018
ETH013
10,892
19 February 2018
KEN056
207

January 2018

10 January 2018
TWN001
62,027

December 2017

2 December 2017
ZMB030
10,562

October 2017

September 2017

26 September 2017
RUS001
122,565
26 September 2017
SVK001
17,004
26 September 2017
DEU624
9,766
26 September 2017
AZE015
8,251
26 September 2017
YUG001
5,475
26 September 2017
ITA266
5,120
26 September 2017
PRT001
3,389
26 September 2017
NLD020
2,971
26 September 2017
FRA242
2,440
26 September 2017
ALB017
2,111
26 September 2017
ITA022
1,930
26 September 2017
ITA009
1,770
26 September 2017
LTU001
1,681
26 September 2017
ITA329
1,633
26 September 2017
POL003
1,616
26 September 2017
GBR140
1,603
26 September 2017
PRT004
1,351
26 September 2017
ESP004
1,324
26 September 2017
DEU626
850
26 September 2017
UKR030
849
26 September 2017
CHE001
836
26 September 2017
UKR046
824
26 September 2017
DEU022
685
26 September 2017
ITA060
630
26 September 2017
SWE054
592
26 September 2017
FRA243
582
26 September 2017
ITA037
558
26 September 2017
AZE007
526
26 September 2017
GBR006
446
26 September 2017
CZE122
443
26 September 2017
FIN016
434
26 September 2017
AZE004
422
26 September 2017
DEU454
415
26 September 2017
UKR036
390
26 September 2017
ITA020
390
26 September 2017
AZE003
373
26 September 2017
UKR005
345
26 September 2017
YUG027
307
26 September 2017
ITA023
293
26 September 2017
POL047
230
26 September 2017
POL017
211
26 September 2017
ITA213
201
26 September 2017
ROM007
194
26 September 2017
EST001
188
26 September 2017
UKR009
187
26 September 2017
CHE124
169
26 September 2017
UKR032
158
26 September 2017
DEU614
147
26 September 2017
UKR004
146
26 September 2017
AZE005
143
26 September 2017
AUT046
137
26 September 2017
UKR077
114
26 September 2017
ITA328
109
26 September 2017
UKR143
86
26 September 2017
AZE014
86
26 September 2017
CHE002
85
26 September 2017
UKR020
82
26 September 2017
CZE061
74
26 September 2017
UKR012
69
26 September 2017
GBR017
62
26 September 2017
UKR063
54
26 September 2017
CHE063
53
26 September 2017
ITA031
52
26 September 2017
UKR029
44
26 September 2017
UKR021
44
26 September 2017
UKR015
43
26 September 2017
DEU636
41
26 September 2017
HRV044
38
26 September 2017
DEU612
37
26 September 2017
ITA043
35
26 September 2017
CZE112
35
26 September 2017
UKR002
33
26 September 2017
CZE082
23
26 September 2017
UKR028
23
26 September 2017
UKR014
22
26 September 2017
DEU528
21
26 September 2017
SWE042
15
26 September 2017
CHE109
14
26 September 2017
SWE044
12
26 September 2017
DEU595
12
26 September 2017
DEU613
12
26 September 2017
LVA015
12
26 September 2017
SWE046
12
26 September 2017
DEU609
12
26 September 2017
MNE001
11
26 September 2017
SWE024
9
26 September 2017
UKR011
8
26 September 2017
UKR019
7
26 September 2017
CHE066
6
26 September 2017
HRV053
4
26 September 2017
DEU455
3
26 September 2017
CHE087
2
26 September 2017
CHE089
2
26 September 2017
UKR050
1
26 September 2017
CZE005
1
26 September 2017
UKR023
1
26 September 2017
DEU072
1
26 September 2017
UKR142
1
26 September 2017
UKR081
1
26 September 2017
UKR130
1
26 September 2017
DEU400
1
26 September 2017
DEU021
1
26 September 2017
CHE009
1
26 September 2017
BEL014
1
26 September 2017
UKR079
1
26 September 2017
SWE002
1
26 September 2017
CHE092
1
22 September 2017
GBR140
411,169
22 September 2017
RUS001
198,394
22 September 2017
POL003
60,221
22 September 2017
PRT001
23,978
22 September 2017
ROM007
17,486
22 September 2017
SVK001
17,043
22 September 2017
SRB001
5,475
22 September 2017
UKR036
4,727
22 September 2017
UKR021
4,291
22 September 2017
UKR050
3,272
22 September 2017
NLD162
3,041
22 September 2017
UKR046
2,330
22 September 2017
LVA009
1,788
22 September 2017
UKR034
1,390
22 September 2017
POL002
1,365
22 September 2017
UKR004
1,203
22 September 2017
UKR079
1,081
22 September 2017
UKR019
871
22 September 2017
PRT051
721
22 September 2017
UKR011
700
22 September 2017
PRT102
684
22 September 2017
UKR130
625
22 September 2017
UKR084
614
22 September 2017
LTU001
613
22 September 2017
UKR020
608
22 September 2017
UKR077
541
22 September 2017
UKR032
505
22 September 2017
ROM031
505
22 September 2017
ITA425
492
22 September 2017
ROM016
486
22 September 2017
SWE054
466
22 September 2017
UKR030
461
22 September 2017
UKR029
451
22 September 2017
LVA015
438
22 September 2017
POL047
430
22 September 2017
UKR009
425
22 September 2017
MDA010
342
22 September 2017
MNE001
334
22 September 2017
POL017
320
22 September 2017
UKR028
291
22 September 2017
UKR063
277
22 September 2017
UKR025
261
22 September 2017
UKR017
215
22 September 2017
LVA014
185
22 September 2017
UKR075
177
22 September 2017
ROM041
122
22 September 2017
ROM053
109
22 September 2017
ROM038
107
22 September 2017
ROM042
92
22 September 2017
LVA006
83
22 September 2017
PRT201
50
22 September 2017
ROM054
33
22 September 2017
ROM025
28
22 September 2017
ROM033
25
22 September 2017
UKR124
22
22 September 2017
UKR143
20
22 September 2017
UKR081
10
22 September 2017
UKR053
7
22 September 2017
UKR023
5
22 September 2017
UKR054
4
22 September 2017
UKR142
3
22 September 2017
UKR043
2
22 September 2017
POL055
2
22 September 2017
UKR065
2
22 September 2017
UKR068
2
22 September 2017
NOR010
1
22 September 2017
UKR037
1
22 September 2017
UKR070
1
22 September 2017
UKR022
1
22 September 2017
UKR095
1
21 September 2017
GBR140
271,077
21 September 2017
CZE061
935
21 September 2017
ESP004
818
21 September 2017
DEU612
554
21 September 2017
CZE122
337
21 September 2017
ALB026
298
21 September 2017
DEU636
158
21 September 2017
GBR006
92
21 September 2017
GBR017
39
21 September 2017
DEU400
18
21 September 2017
DEU613
8
21 September 2017
DEU637
8
21 September 2017
CHE001
7
21 September 2017
DEU528
5
21 September 2017
DEU245
3
21 September 2017
DEU609
2
21 September 2017
DEU590
1
21 September 2017
EST001
1
6 September 2017
ETH013
1,185

April 2017

March 2017

February 2017

October 2016

August 2016

April 2016

October 2015

22 October 2015
USA974
26,334
21 October 2015
USA974
49
16 October 2015
CIV033
768

January 2015

6 January 2015
USA1004
1,287

December 2014

22 December 2014
USA1004
308

August 2014

July 2014

23 July 2014
USA033
21,756
23 July 2014
USA005
18,846
23 July 2014
USA049
8,725
23 July 2014
USA476
5,224
23 July 2014
USA1004
2,206
23 July 2014
USA074
2,104
23 July 2014
USA042
884

May 2014

6 May 2014
USA971
2,064
6 May 2014
USA476
946
6 May 2014
USA074
29
5 May 2014
USA971
550
5 May 2014
USA476
258
5 May 2014
USA074
6

داده‌های ارائه شده قبل از 2014

----
USA200
1,461
----
USA971
4