جزییات مجموعه داده

CE0224 - Screening for YR, LR, SR

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۲۹۵
تعداد ویژگی
۳
شروع ارزیابی
2001
پایان ارزیابی
2002

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0224 - Screening for YR, LR, SR.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0224 - Screening for YR, LR, SR.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - a69d837a-88c4-4262-a6cb-efa075f84a34.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20012002

ویژگی‌های مشاهده شده


  • Stem Rust Adult

    Reaction to Stem Rust (incited by Puccinia graminis f.sp. tritici) coded

  • Stripe Rust Adult Reaction

    Reaction to Stripe Rust (incited by Puccinia striiformis). coded diff.

  • Leaf Rust

    Reaction to Leaf Rust (incited by Puccinia triticina). coded

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707V5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707W6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707X7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707Y8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707Z9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7080A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7082C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7083D
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7084E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7085F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7086G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7087H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7088J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7089K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708AM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708BN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708CP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708DQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708ER
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708FS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708HV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708JW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708KX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708MY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708NZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708P*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708Q~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708R$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708S=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708TU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708V0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708W1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708Y3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70927
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70938
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70949
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7095A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7096B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7097C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7098D
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZAG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZBH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZCJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZDK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZEM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZFN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZGP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZJR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZKS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZMT