جزییات مجموعه داده

CE0011 - Aegilops char- Bulks and Single Plants - results of bulks only

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۷۳
تعداد ویژگی
۱۲
شروع ارزیابی
1999
پایان ارزیابی
2000

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0011 - Aegilops char- Bulks and Single Plants - results of bulks only.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0011 - Aegilops char- Bulks and Single Plants - results of bulks only.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ce42f2de-36ca-4018-ad32-d91007e0288b.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19992000

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WWP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93X4Y
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93X5Z
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/960VE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/960WF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9610K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9611M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9612N
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9614Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9615R
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9616S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9617T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9619W
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961D*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961N3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961R6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961S7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9624J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9626M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9627N
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962DV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962EW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962FX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962J*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962K~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962PU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962Y7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9635E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9636F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963AK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963BM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963CN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963NY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963T=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963VU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/96426
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/964DH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/964EJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/964HN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/964JP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/964NS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/964PT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/96565
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/96576
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/965A9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/965KJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/965NM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/966NF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/966PG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9673X