مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

نام علمی

1

"07/16 24/4; 26/11"

Prunus persica

2

0

Ribes reclinata, hirtellum

3

0.0001

Beta vulgaris L.

4

0.0002

Brassica oleracea L.

5

0.0003

Foeniculum vulgare Mill.

6

0.0004

Phaseolus vulgaris L.

7

0.0005

Phaseolus vulgaris L.

8

0.0006

Allium cepa L.

9

0/1-A

Gossypium hirsutum L.

10

0/1-VIR

Gossypium hirsutum L.

11

0/10-VIR

Gossypium hirsutum L.

12

0/11-VIR

Gossypium hirsutum L.

13

0/12-VIR

Gossypium hirsutum L.

14

0/13-VIR

Gossypium hirsutum L.

15

0/14-VIR

Gossypium hirsutum L.

16

0/15-VIR

Gossypium hirsutum L.

17

0/16-VIR

Gossypium hirsutum L.

18

0/17-VIR

Gossypium hirsutum L.

19

0/18-VIR

Gossypium hirsutum L.

20

0/19-VIR

Gossypium hirsutum L.

21

0/2-A

Gossypium hirsutum L.

22

0/2-VIR

Gossypium hirsutum L.

23

0/20-VIR

Gossypium hirsutum L.

24

0/21-VIR

Gossypium hirsutum L.

25

0/22-VIR

Gossypium hirsutum L.

26

0/23-VIR

Gossypium hirsutum L.

27

0/3-VIR

Gossypium hirsutum L.

28

0/4-A

Gossypium hirsutum L.

29

0/4-VIR

Gossypium hirsutum L.

30

0/5-A

Gossypium hirsutum L.

31

0/5-VIR

Gossypium hirsutum L.

32

0/6-VIR

Gossypium hirsutum L.

33

0/7-A

Gossypium hirsutum L.

34

0/7-VIR

Gossypium hirsutum L.

35

0/8-A

Gossypium hirsutum L.

36

0/8-VIR

Gossypium hirsutum L.

37

0/9-VIR

Gossypium hirsutum L.

38

00001-BPGV

Zea mays L.

39

00002-BPGV

Zea mays L.

40

00003-BPGV

Zea mays L.

41

00004-04

Phaseolus vulgaris L.

42

00004-BPGV

Zea mays L.

43

00005-04

Phaseolus vulgaris L.

44

00005-BPGV

Zea mays L.

45

00006-04

Phaseolus vulgaris L.

46

00006-BPGV

Zea mays L.

47

00007-04

Phaseolus vulgaris L.

48

00007-BPGV

Zea mays L.

49

00008-BPGV

Zea mays L.

50

00009-BPGV

Zea mays L.