مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CGAU 0

Gaultheria

2

CARB 0

Arbutus

3

CJUG 0

Juglans

4

CASI 0

Asimina

5

CMES 0

Mespilus

6

CMEN 0

Mentha

7

CESC 0

Escallonia

8

CPER 0

Peraphyllum

9

CGAY 0

Gaylussacia

10

CLON 0

Lonicera

11

CCOR 0

Corylus

12

CSAM 0

Sambucus

13

CHOL 0

Holodiscus

14

CHUM 0

Humulus

15

CFRA 0

Fragaria

16

CRIB 0

Ribes

17

CAME 0

Amelanchier

18

CACT 0

Actinidia

19

CRUB 0

Rubus

20

CPYC 0

Pycnanthemum

21

CVAC 0

Vaccinium

22

CCYD 0

Cydonia

23

CPYR 0

Pyrus

24

CCEA 0

Ceanothus

25

CSOR 0

Sorbus

26

mavouv

Zea

27

maTURT

Zea

28

mastpier

Zea

29

maGRONE

Zea

30

maGLIS

Zea

31

maGIMI

Zea

32

maGEST

Zea

33

magerm

Zea

34

mafranch

Zea

35

maEYHO

Zea

36

madussex

Zea

37

maDEI

Zea

38

macham

Zea

39

mabrig

Zea

40

WWVITL

Triticum

41

WWVITM

Triticum

42

WWVITH

Triticum

43

WWVITK

Triticum

44

WWVITJ

Triticum

45

WWVITI

Triticum

46

WWVITC

Triticum

47

WWVITD

Triticum

48

WWVITE

Triticum

49

WWVITF

Triticum

50

WWVITG

Triticum