نقشه رکورد

نقشه مربوطه، محل گردآوری رکوردهای حاوی ارجاعات جغرافیایی را نشان می‌دهد.

Manihot
esculenta

طول جغرافیایی

ارتفاع