نقشه رکورد

نقشه مربوطه، محل گردآوری رکوردهای حاوی ارجاعات جغرافیایی را نشان می‌دهد.

Solanum
ruiz-ceballosii

طول جغرافیایی

ارتفاع