نقشه رکورد

نقشه مربوطه، محل گردآوری رکوردهای حاوی ارجاعات جغرافیایی را نشان می‌دهد.

cfb72d57-9997-4730-8eae-1991a8f402f7

طول جغرافیایی

ارتفاع