نقشه رکورد

نقشه مربوطه، محل گردآوری رکوردهای حاوی ارجاعات جغرافیایی را نشان می‌دهد.

Artocarpus
odoratissimus

طول جغرافیایی

ارتفاع