مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

bambara

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

2,085
168
12

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

Bambara groundnut
2,265

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
1,171
لندریس/کولتیوار سنتی
180
وحشی
45
نامشخص
869

سرده

2,253

گونه

Vigna subterranea
2,252
Voandzeia subterranea
11
Sorghum bicolor
1
Vigna unguiculata
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
2,265

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
2,265

موجود برای توزیع

بله
1,740
خیر
357
نامشخص
168

سابقه مربوط به گذشته

خیر
2,265

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

931
نامشخص
1,334

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
2,265

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
1,832
گردآوری بذر میان‌مدت
1,648
گردآوری بذر بلندمدت
1,631