مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

barley

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

34,383
32,790
19,064
17,788
15,439
15,340
10,830
6,201
5,048
4,366
3,461
2,666
1,439
1,120
1,000
822
782
729
583
570
سایر موارد
5,548

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

جو
179,969

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
42,499
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
37,888
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
18,692
خط پرورش‌دهندگان
17,329
سایر موارد
7,592
وحشی
5,423
دورگه
831
جمعیت پایه/پیش‌گونه بنیان‌گذار
806
پیش‌گونه ژنتیکی
778
هرزگیاه
360
طبیعی
117
جمعیت تفکیک‌کننده
63
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
3
جمعیت ساختگی
1
جهش‌یافته
1
نامشخص
47,586

سرده

179,966
1
1

گونه

Hordeum vulgare
159,633
Hordeum hordeum vulgare
17,788
Hordeum bulbosum
580
Hordeum murinum
473
Hordeum spontaneum
368
Hordeum sp.
173
Hordeum marinum
146
Hordeum chilense
125
Hordeum distichum
103
Hordeum brevisubulatum
74
Hordeum jubatum
45
Hordeum spp.
42
Hordeum hrasdanicum
37
Hordeum distichon
36
Hordeum brachyantherum
33
Hordeum agriocrithon
31
Hordeum bogdanii
28
Hordeum stenostachys
26
Hordeum sativum
24
Hordeum pusillum
19
سایر موارد
185

منابع مواد

کشور مبدأ

12,383
11,890
7,095
6,203
5,338
4,254
4,078
3,213
2,873
2,650
2,628
2,254
2,159
سایر موارد
43,143
نامشخص
44,652

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

10,616
9,549
2,258
2,071
2,049
2,002
1,843
1,106
1,065
1,053
933
811
786
735
589
450
436
424
377
371
سایر موارد
10,193
نامشخص
130,252

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
89,240
خیر
1,991
نامشخص
88,738

موجود برای توزیع

بله
64,988
خیر
18,421
نامشخص
96,560

سابقه مربوط به گذشته

خیر
179,969

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

42,478
20,954
8,693
2,481
1,006
743
355
207
187
152
114
107
59
58
45
39
35
27
26
22
سایر موارد
118
نامشخص
102,063

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
159,015
بله
20,954

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
93,503
گردآوری بذر بلندمدت
58,362
گردآوری بذر میان‌مدت
10,400
گردآوری بذر کوتاه مدت
2,687
گردآوری از کشتزار
69
گردآوری به روش سردنگه‌داری
19
نامشخص
14,929