مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

wheat
لندریس/کولتیوار سنتی

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

33,576
28,467
27,101
2,167
975
729
693
472
193
185
140
137
80
77
60
52
34
25
21
16
سایر موارد
63

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
95,263

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
95,263

سرده

گونه

Triticum aestivum
66,320
Triticum turgidum
23,265
Triticum aethiopicum
3,874
Triticum monococcum
857
Triticum durum
479
Triticum dicoccum
141
Triticum sp.
98
Triticum spp.
95
Triticum timopheevii
25
Triticum macha
19
Triticum spelta
14
Triticum vavilovii
13
Triticum hybrid
12
Triticum persicum
9
Triticum zhukovskyi
4
Triticum tubalicum
4
Triticum carthlicum
4
Triticum petropavlovskyi
3
Triticum ispahanicum
3
Triticum imereticum
3
سایر موارد
21

منابع مواد

کشور مبدأ

18,603
17,017
11,115
10,092
2,201
1,973
1,638
1,492
1,355
1,004
سایر موارد
12,517
نامشخص
2,042

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

29,064
9,655
1,128
915
238
205
197
180
166
134
125
119
90
77
72
66
61
37
34
30
سایر موارد
403
نامشخص
52,267

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
64,209
خیر
19
نامشخص
31,035

موجود برای توزیع

بله
87,686
خیر
1,469
نامشخص
6,108

سابقه مربوط به گذشته

خیر
95,263

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

28,339
12,034
2,166
134
29
7
7
6
3
2
1
1
1
سایر موارد
150
نامشخص
52,383

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

بله
49,145
خیر
46,118

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
56,026
گردآوری بذر بلندمدت
37,679
گردآوری بذر میان‌مدت
3,466
گردآوری بذر کوتاه مدت
34
گردآوری از کشتزار
3
نامشخص
240