مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

wheat
لندریس/کولتیوار سنتی

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

48,471
28,467
2,167
1,994
929
729
693
472
193
185
140
137
80
77
60
52
34
25
25
18
سایر موارد
38

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
84,986

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
84,986

سرده

گونه

Triticum aestivum
65,853
Triticum turgidum
17,081
Triticum monococcum
1,089
Triticum durum
479
Triticum spp.
177
Triticum dicoccum
141
Triticum sp.
38
Undetermined spp.
21
Triticum macha
19
Triticum spelta
14
Triticum timopheevii
12
Triticum vavilovii
12
Triticum persicum
9
Triticum carthlicum
6
Triticum tubalicum
4
Triticum zhukovskyi
4
Triticum araraticum
3
Triticum compactum
3
Triticum georgicum
3
Triticum imereticum
3
سایر موارد
15

منابع مواد

کشور مبدأ

18,162
14,324
10,837
4,600
3,080
2,030
1,474
1,203
756
سایر موارد
11,060
نامشخص
4,718

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

1,128
1,038
915
593
472
372
235
197
180
173
134
128
128
119
90
72
66
45
45
42
سایر موارد
420
نامشخص
78,394

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
54,353
خیر
3
نامشخص
30,630

موجود برای توزیع

بله
63,441
خیر
15,502
نامشخص
6,043

سابقه مربوط به گذشته

خیر
84,986

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

61,799
31,579
2,167
995
134
29
7
7
7
6
4
2
1
1
1

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
53,407
بله
31,579

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
52,527
گردآوری بذر
31,326
گردآوری بذر میان‌مدت
3,044
گردآوری بذر کوتاه مدت
27
گردآوری از کشتزار
3