مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

wheat
لندریس/کولتیوار سنتی

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

33,633
28,467
27,101
2,902
2,167
999
975
729
693
580
492
227
203
193
185
160
141
140
138
110
سایر موارد
575

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
100,810

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
100,810

سرده

گونه

Triticum aestivum
71,021
Triticum turgidum
23,792
Triticum aethiopicum
3,896
Triticum monococcum
868
Triticum durum
573
Triticum dicoccum
179
Triticum sp.
105
Triticum spp.
95
Triticum aestivum l
89
Triticum timopheevii
31
Triticum durum desf
21
Triticum macha
20
Triticum spelta
19
Triticum vavilovii
13
Triticum hybrid
12
Triticum persicum
11
Triticum zhukovskyi
11
Triticum carthlicum
8
Triticum polonicum
8
Triticum compactum
4
سایر موارد
34

منابع مواد

کشور مبدأ

18,645
17,090
11,239
10,207
2,230
2,041
1,751
1,497
1,383
1,009
1,007
سایر موارد
13,754
نامشخص
4,029

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

29,074
9,663
1,128
915
474
353
310
205
180
145
134
125
119
110
97
72
67
66
46
45
سایر موارد
483
نامشخص
56,999

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
65,269
خیر
244
نامشخص
35,297

موجود برای توزیع

بله
87,743
خیر
1,469
نامشخص
11,598

سابقه مربوط به گذشته

خیر
95,263
بله
5,547

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

28,339
12,034
2,187
2,166
150
134
100
47
29
11
9
7
7
7
6
4
3
2
1
1
سایر موارد
2
نامشخص
55,564

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
100,660
بله
150

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
59,497
گردآوری بذر بلندمدت
37,772
گردآوری بذر میان‌مدت
3,719
گردآوری بذر کوتاه مدت
92
گردآوری از کشتزار
3
گردآوری به روش سردنگه‌داری
1