مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

138,016

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
42,624
جو
19,064
نخود
9,771
عدس
5,601
سورگوم
5,310
باقلا
2,736
Soybean
2,338
ذرت
1,914
برنج
1,485
گل آفتابگردان
1,332
گوجه فرنگی
1,276
Groundnut
1,273
لوبیا چشم بلبلی
887
لوبیای سودانی
623
Forages
183
نامشخص
41,599

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
138,016

سرده

41,154
19,064
9,771
7,558
5,705
5,673
5,601
5,053
4,445
3,794
3,584
3,525
2,423
Zea
1,910
1,725
1,528
1,477
1,276
1,273
1,093
سایر موارد
10,384

گونه

Triticum aestivum
28,954
Hordeum vulgare
18,473
Triticum turgidum
9,966
Cicer arietinum
9,455
Pisum sativum
7,401
Lens culinaris
5,462
Sorghum bicolor
5,309
Avena sp.
3,445
Phaseolus vulgaris
3,421
Vicia faba
2,737
Glycine max
2,304
Zea mays
1,899
Lupinus angustifolius
1,661
Oryza sativa
1,487
Brassica napus
1,448
Vigna radiata
1,385
Vicia sativa
1,368
Brassica juncea
1,360
Helianthus annuus
1,360
Brassica rapa
1,199
سایر موارد
27,922

منابع مواد

کشور مبدأ

8,697
7,056
6,001
5,593
4,300
3,727
3,439
2,501
2,017
1,964
1,889
1,745
1,707
1,657
سایر موارد
36,804
نامشخص
15,668

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
138,016

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
138,016

موجود برای توزیع

نامشخص
138,016

سابقه مربوط به گذشته

خیر
138,016

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
138,016

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
138,016

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
138,016