مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1,243

کشور مؤسسه دارنده

1,243

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
1,243

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
1,243

سرده

269
116
108
74
69
42
Zea
42
31
26
18
15
14
12
سایر موارد
169

گونه

Phaseolus vulgaris
254
Lactuca sativa
108
Brassica oleracea
78
Pisum sativum
74
Solanum lycopersicum
65
Capsicum annuum
43
Zea mays
42
Cucumis sativus
37
Beta vulgaris
31
Triticum spelta
28
Vicia faba
26
Cucurbita pepo
22
Triticum turgidum
21
Triticum monococcum
19
Brassica napus
18
Spinacia oleracea
18
Cucurbita maxima
17
Petroselinum crispum
16
Raphanus sativus
16
Triticum aestivum
16
سایر موارد
294

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
1,243

موجود برای توزیع

نامشخص
1,243

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1,243

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
1,243

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1,243

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
1,243