مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Trifolium

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

57

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
57

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
43
وحشی
8
لندریس/کولتیوار سنتی
4
جمعیت تفکیک‌کننده
2

سرده

گونه

Trifolium pratense
26
Trifolium repens
10
Trifolium alexandrinum
8
Trifolium incarnatum
3
Trifolium resupinatum
3
Trifolium hybridum
2
Trifolium badium
1
Trifolium dubium
1
Trifolium medium
1
Trifolium michelianum
1
Trifolium vesiculosum
1

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
53
خیر
4

موجود برای توزیع

نامشخص
57

سابقه مربوط به گذشته

خیر
57

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
57

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
57

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
57