مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

130,050

کشور مؤسسه دارنده

130,050

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گل آفتابگردان
2
باقلا
1
نامشخص
130,047

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
54,128
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
34,795
وحشی
12,069
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
8,646
جهش‌یافته
2,665
خط پرورش‌دهندگان
2,470
طبیعی
2,437
نیمه طبیعی/وحشی
1,060
دورگه
695
هرزگیاه
417
سایر موارد
109
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
44
پیش‌گونه ژنتیکی
1
نامشخص
10,514

سرده

27,388
23,927
8,987
5,345
4,966
4,854
4,500
2,852
2,769
2,410
2,378
2,294
2,186
2,023
1,535
1,521
Zea
1,508
1,203
1,171
1,153
سایر موارد
25,080

گونه

Hordeum vulgare
15,640
Triticum aestivum
13,497
Triticum sp.
9,697
Phaseolus vulgaris
8,442
Hordeum sp.
6,750
Lycopersicon esculentum
4,161
Pisum sativum
3,695
Avena sativa
2,380
Vicia faba
2,359
Linum usitatissimum
2,154
Glycine max
1,994
Secale cereale
1,926
Triticum durum
1,902
Avena sp.
1,719
Pisum sp.
1,634
Zea mays
1,395
Brassica oleracea
1,317
Capsicum annuum
1,207
Hordeum spontaneum
1,153
Xtriticosecale sp.
1,100
سایر موارد
45,928

منابع مواد

کشور مبدأ

10,742
7,383
4,895
3,456
2,836
2,335
2,315
2,259
2,214
2,125
1,984
1,896
1,714
سایر موارد
32,774
نامشخص
26,217

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

39,442
2,999
1,208
1,066
1,037
1,011
934
930
835
750
713
685
637
636
559
544
504
445
389
376
سایر موارد
12,455
نامشخص
61,895

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
93,398
خیر
36,652

موجود برای توزیع

نامشخص
130,050

سابقه مربوط به گذشته

خیر
130,050

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

41,225
68
49
33
29
نامشخص
88,646

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
88,825
بله
41,225

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
122,686
گردآوری بذر
5,589
گردآوری از کشتزار
2,741
گردآوری آزمایشگاهی
497
گردآوری به روش سردنگه‌داری
410
گردآوری بذر کوتاه مدت
4