مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Citrus

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

487

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
487

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
487

سرده

487

گونه

Citrus sinensis
125
Citrus clementina
73
Citrus limon
40
Citrus unshiu
27
Citrus aurantium
20
Citrus grandis
14
Citrus reticulata
14
Citrus paradisi
12
Citrus reticulata x sinensis
12
Citrus deliciosa
8
Citrus clementina x (unshiu x nobilis)
6
Citrus medica
6
Citrus aurantifolia
5
Citrus sinensis x P. trifoliata
5
Citrus bergamia
4
Citrus latifolia
4
Citrus nobilis
4
Citrus nobilis x deliciosa
4
Citrus paradisi x tangerina
4
Citrus reshni x P. trifoliata
4
سایر موارد
96

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
292
نامشخص
195

موجود برای توزیع

نامشخص
487

سابقه مربوط به گذشته

خیر
487

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
487

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
487

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
487