مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

grasspea

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1,115

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

خلر
1,115

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

طبیعی
1,061
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
30
سایر موارد
24

سرده

1,115

گونه

Lathyrus aphaca
196
Lathyrus sativus
157
Lathyrus hierosolymitanus
87
Lathyrus cicera
80
Lathyrus inconspicuus
78
Lathyrus gorgoni
47
Lathyrus sylvestris
42
Lathyrus annuus
41
Lathyrus sp.
40
Lathyrus pratensis
34
Lathyrus blepharicarpus
29
Lathyrus pseudocicera
26
Lathyrus hirsutus
23
Lathyrus sphaericus
23
Lathyrus marmoratus
22
Lathyrus japonicus
17
Lathyrus palustris
15
Lathyrus latifolius
14
Lathyrus angulatus
11
Lathyrus laxiflorus
11
سایر موارد
122

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
1,115

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
1,087
بله
28

موجود برای توزیع

خیر
1,075
بله
40

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1,115

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
1,115

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1,115

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
1,115
گردآوری به روش سردنگه‌داری
18
گردآوری DNA
1