مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Trifolium
pratense

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

2,723

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
2,723

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

خط پرورش‌دهندگان
1,237
سایر موارد
575
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
368
وحشی
247
لندریس/کولتیوار سنتی
106
نیمه طبیعی/وحشی
64
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
5
نامشخص
121

سرده

2,723

گونه

Trifolium pratense
2,723

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

86
37
22
15
14
13
11
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
سایر موارد
160
نامشخص
2,262

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
126
نامشخص
2,597

موجود برای توزیع

نامشخص
2,723

سابقه مربوط به گذشته

خیر
2,723

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

4
نامشخص
2,719

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
2,723

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
2,723