مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Malus

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

449

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب
143
نامشخص
306

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
143
نامشخص
306

سرده

449

گونه

Malus domestica
449

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

40
19
10
2
نامشخص
378

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
449

موجود برای توزیع

نامشخص
449

سابقه مربوط به گذشته

خیر
449

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

41
نامشخص
408

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
449

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
387
گردآوری به روش سردنگه‌داری
91
گردآوری بذر بلندمدت
62