مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

692

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب
143
نامشخص
549

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
144
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
1
نامشخص
547

سرده

449
241
1
1

گونه

Malus domestica
449
Rosa sp.
241
Secale cereale
1
Vicia faba
1

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

40
19
10
2
نامشخص
621

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
692

موجود برای توزیع

نامشخص
692

سابقه مربوط به گذشته

خیر
692

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

41
نامشخص
651

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
692

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
628
گردآوری به روش سردنگه‌داری
91
گردآوری بذر بلندمدت
64