مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

606

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
606

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
321
لندریس/کولتیوار سنتی
120
طبیعی
20
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
19
وحشی
11
نیمه طبیعی/وحشی
1
نامشخص
114

سرده

318
270
11

گونه

Vitis sp.
231
Vitis vinifera
87
Allium cepa
67
Allium fistulosum
33
Allium sativum
33
Allium sp.
25
Allium tuberosum
17
Allium ampeloprasum
12
Allium nutans
11
Lilium sp.
11
Allium schoenoprasum
9
Allium altaicum
7
Narcissus sp.
7
Allium chinense
4
Allium obliquum
4
Allium sphaerocephalon
4
Allium vavilovii
4
Allium drobovi
3
Allium galanthum
3
Allium pskemense
3
سایر موارد
31

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
169
نامشخص
437

موجود برای توزیع

نامشخص
606

سابقه مربوط به گذشته

خیر
606

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
606

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
606

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
341
گردآوری بذر بلندمدت
132
سایر موارد
29
گردآوری آزمایشگاهی
6
نامشخص
98