مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1,203

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
1,203

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
170
خط پرورش‌دهندگان
160
لندریس/کولتیوار سنتی
147
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
4
پیش‌گونه ژنتیکی
4
دورگه
3
وحشی
1
نامشخص
714

سرده

گونه

Lupinus luteus
396
Lupinus albus
350
Phaseolus vulgaris
135
Glycine max
119
Trifolium pratense
86
Lolium perenne
79
Lupinus angustifolius
28
Lolium multiflorum
2
Festuca arundinacea
1
Lupinus pilosus
1
Lupinus pratense
1
Phaseolus multiflorus
1
Trifolium hybridum
1
Trifolium montanum
1
Trifolium repens
1
Trifolium sp.
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

17
3
3
2
1
1
نامشخص
1,176

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
1,203

موجود برای توزیع

نامشخص
1,203

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1,203

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

193
177
5
5
5
4
2
1
1
نامشخص
810

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1,203

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
556
گردآوری بذر میان‌مدت
252
گردآوری بذر کوتاه مدت
19
گردآوری بذر
3
نامشخص
373