مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Amaranthus

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

3,502
2,328
790
787
265
209
184
172
157
145
142
118
110
108
105
75
67
50
49
41
سایر موارد
189

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

Amaranth
707
Forages
90
نامشخص
8,796

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
2,700
سایر موارد
1,050
وحشی
849
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
402
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
216
طبیعی
170
هرزگیاه
130
خط پرورش‌دهندگان
28
نیمه طبیعی/وحشی
21
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
18
جمعیت ساختگی
4
دورگه
2
نامشخص
4,003

سرده

9,593

گونه

Amaranthus hypochondriacus
3,433
Amaranthus cruentus
1,501
Amaranthus caudatus
1,350
Amaranthus sp.
589
Amaranthus hybridus
544
Amaranthus tricolor
503
Amaranthus retroflexus
273
Amaranthus dubius
176
Amaranthus spp.
169
Amaranthus hybr.
163
Amaranthus viridis
119
Amaranthus spinosus
109
Amaranthus blitum
90
Amaranthus quitensis
58
Amaranthus graecizans
54
Amaranthus tuberculatus
53
Amaranthus albus
50
Amaranthus powellii
48
Amaranthus blitoides
42
Amaranthus lividus
34
سایر موارد
235

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

73
48
45
13
13
12
11
11
10
9
9
7
5
4
4
3
3
2
2
2
سایر موارد
35
نامشخص
9,272

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
2,771
بله
1,274
نامشخص
5,548

موجود برای توزیع

بله
4,433
خیر
2,771
نامشخص
2,389

سابقه مربوط به گذشته

خیر
9,593

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

3,404
499
485
301
70
27
16
8
4
3
2
1
نامشخص
4,773

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
9,094
بله
499

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
4,172
گردآوری بذر بلندمدت
3,225
گردآوری بذر میان‌مدت
958
گردآوری بذر کوتاه مدت
125
گردآوری به روش سردنگه‌داری
5
گردآوری از کشتزار
4
نامشخص
1,104