مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Cicer

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

20,764
15,749
9,771
8,038
2,767
2,075
1,760
1,178
849
527
489
465
425
296
257
214
177
156
93
80
سایر موارد
516

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نخود
64,137
نامشخص
2,509

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
39,001
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
8,965
خط پرورش‌دهندگان
1,284
وحشی
1,173
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
1,087
سایر موارد
607
طبیعی
28
پیش‌گونه ژنتیکی
8
خط درون‌زاد
6
دورگه
4
جهش‌یافته
1
نامشخص
14,482

سرده

66,646

گونه

Cicer arietinum
65,040
Cicer reticulatum
427
Cicer judaicum
278
Cicer pinnatifidum
175
Cicer bijugum
169
Cicer sp.
143
Cicer echinospermum
138
Cicer microphyllum
78
Cicer cuneatum
31
Cicer anatolicum
25
Cicer macracanthum
21
Cicer yamashitae
20
Cicer pungens
15
Cicer chorassanicum
14
Cicer spp.
13
Cicer montbretii
12
Cicer flexuosum
7
Cicer nuristanicum
6
Cicer canariense
5
Cicer multijugum
5
سایر موارد
24

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

8,475
3,618
3,523
3,442
2,056
2,038
1,643
1,029
988
360
359
345
327
265
215
214
212
209
202
199
سایر موارد
3,071
نامشخص
33,856

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
17,042
خیر
1,234
نامشخص
48,370

موجود برای توزیع

بله
34,542
خیر
8,884
نامشخص
23,220

سابقه مربوط به گذشته

خیر
66,646

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

17,413
6,199
5,213
3,832
1,495
464
355
264
68
19
6
4
4
4
2
1
1
1
نامشخص
31,301

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
49,233
بله
17,413

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
28,909
گردآوری بذر میان‌مدت
24,024
گردآوری بذر بلندمدت
22,651
گردآوری بذر کوتاه مدت
1,528