مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Lathyrus
articula

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

12

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
12

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
12

سرده

گونه

Lathyrus articula
12

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
12

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
12

موجود برای توزیع

نامشخص
12

سابقه مربوط به گذشته

خیر
12

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
12

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
12

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
3
نامشخص
9