مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Pisum

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

7,558
6,362
6,132
5,345
3,621
3,298
2,960
2,875
2,400
2,305
2,116
1,749
1,225
1,221
1,125
1,080
1,010
978
712
680
سایر موارد
4,075

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

Pea
21,817
برنج
6
Forages
3
نامشخص
37,001

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
15,758
لندریس/کولتیوار سنتی
11,655
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
4,863
خط پرورش‌دهندگان
3,726
سایر موارد
1,349
پیش‌گونه ژنتیکی
1,138
وحشی
893
خط درون‌زاد
521
نیمه طبیعی/وحشی
275
طبیعی
185
جهش‌یافته
94
دورگه
41
هرزگیاه
10
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
6
جمعیت ساختگی
4
جمعیت تفکیک‌کننده
1
نامشخص
18,308

سرده

58,827

گونه

Pisum sativum
55,352
Pisum sp.
2,726
Pisum fulvum
286
Pisum arvense
139
Pisum spp.
120
Pisum elatius
119
Pisum abyssinicum
42
Pisum syriacum
25
Pisum humile
12
Pisum jomadri
4
Pisum jomardii
2

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

2,302
2,231
1,928
1,801
1,028
594
554
525
475
456
400
374
348
191
185
172
163
161
129
117
سایر موارد
3,631
نامشخص
41,062

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
25,638
خیر
7,276
نامشخص
25,913

موجود برای توزیع

بله
8,537
خیر
7,307
نامشخص
42,983

سابقه مربوط به گذشته

خیر
58,827

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

4,144
3,345
3,298
1,185
1,010
763
601
524
335
117
91
85
55
39
39
32
19
15
15
15
سایر موارد
62
نامشخص
43,038

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
55,482
بله
3,345

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
24,207
گردآوری بذر
20,505
گردآوری بذر میان‌مدت
4,741
گردآوری بذر کوتاه مدت
3,443
گردآوری از کشتزار
37
گردآوری DNA
8
نامشخص
5,886