مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

bambara

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TVSu-1

Vigna

2

TVSu-2

Vigna

3

TVSu-3

Vigna

4

TVSu-4

Vigna

5

TVSu-5

Vigna

6

TVSu-6

Vigna

7

TVSu-7

Vigna

8

TVSu-8

Vigna

9

TVSu-9

Vigna

10

TVSu-10

Vigna

11

TVSu-11

Vigna

12

TVSu-12

Vigna

13

TVSu-13

Vigna

14

TVSu-14

Vigna

15

TVSu-15

Vigna

16

TVSu-16

Vigna

17

TVSu-17

Vigna

18

TVSu-18

Vigna

19

TVSu-19

Vigna

20

TVSu-20

Vigna

21

TVSu-21

Vigna

22

TVSu-22

Vigna

23

TVSu-23

Vigna

24

TVSu-24

Vigna

25

TVSu-25

Vigna

26

TVSu-26

Vigna

27

TVSu-27

Vigna

28

TVSu-28

Vigna

29

TVSu-29

Vigna

30

TVSu-30

Vigna

31

TVSu-31

Vigna

32

TVSu-32

Vigna

33

TVSu-33

Vigna

34

TVSu-34

Vigna

35

TVSu-35

Vigna

36

TVSu-36

Vigna

37

TVSu-37

Vigna

38

TVSu-38

Vigna

39

TVSu-39

Vigna

40

TVSu-40

Vigna

41

TVSu-41

Vigna

42

TVSu-42

Vigna

43

TVSu-43

Vigna

44

TVSu-44

Vigna

45

TVSu-45

Vigna

46

TVSu-46

Vigna

47

TVSu-47

Vigna

48

TVSu-48

Vigna

49

TVSu-49

Vigna

50

TVSu-50

Vigna