مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

lentil

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

نام علمی

1

IG 1

Lens culinaris Medik. subsp. culinaris

2

IG 2

Lens culinaris Medik. subsp. culinaris

3

IG 3

Lens culinaris Medik. subsp. culinaris

4

IG 4

Lens culinaris Medik. subsp. culinaris

5

IG 5

Lens culinaris Medik. subsp. culinaris

6

05L0800001

Lens culinaris Medik. culinaris

7

05L0800006

Lens culinaris Medik. culinaris

8

05L0800004

Lens culinaris Medik. culinaris

9

05L0800005

Lens culinaris Medik. culinaris

10

05L0800003

Lens culinaris Medik. culinaris

11

05L0800002

Lens culinaris Medik. culinaris

12

05L0800009

Lens culinaris Medik. culinaris

13

05L0800010

Lens culinaris Medik. culinaris

14

05L0800011

Lens culinaris Medik. culinaris

15

05L0800007

Lens culinaris Medik. culinaris

16

05L0800008

Lens culinaris Medik. culinaris

17

05L0800014

Lens culinaris Medik. culinaris

18

05L0800015

Lens culinaris Medik. culinaris

19

05L0800012

Lens culinaris Medik. culinaris

20

05L0800013

Lens culinaris Medik. culinaris

21

05L0800020

Lens culinaris Medik. culinaris

22

05L0800018

Lens culinaris Medik. culinaris

23

05L0800019

Lens culinaris Medik. culinaris

24

05L0800016

Lens culinaris Medik. culinaris

25

05L0800017

Lens culinaris Medik. culinaris

26

05L0800025

Lens culinaris Medik. culinaris

27

05L0800024

Lens culinaris Medik. culinaris

28

05L0800021

Lens culinaris Medik. culinaris

29

05L0800022

Lens culinaris Medik. culinaris

30

05L0800023

Lens culinaris Medik. culinaris

31

05L0800030

Lens culinaris Medik. culinaris

32

05L0800028

Lens culinaris Medik. culinaris

33

05L0800029

Lens culinaris Medik. culinaris

34

05L0800026

Lens culinaris Medik. culinaris

35

05L0800027

Lens culinaris Medik. culinaris

36

05L0800034

Lens culinaris Medik. culinaris

37

05L0800031

Lens culinaris Medik. culinaris

38

05L0800032

Lens culinaris Medik. culinaris

39

05L0800038

Lens culinaris Medik. culinaris

40

05L0800039

Lens culinaris Medik. culinaris

41

05L0800036

Lens culinaris Medik. culinaris

42

05L0800037

Lens culinaris Medik. culinaris

43

05L0800035

Lens culinaris Medik. culinaris

44

05L0800044

Lens culinaris Medik. culinaris

45

05L0800042

Lens culinaris Medik. culinaris

46

05L0800043

Lens culinaris Medik. culinaris

47

05L0800040

Lens culinaris Medik. culinaris

48

05L0800041

Lens culinaris Medik. culinaris

49

05L0800049

Lens culinaris Medik. culinaris

50

05L0800045

Lens culinaris Medik. culinaris