مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum
monococcum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1M01

Triticum

2

1M02

Triticum

3

1M03

Triticum

4

1M04

Triticum

5

1M05

Triticum

6

1M06

Triticum

7

1M07

Triticum

8

1M08

Triticum

9

1M09

Triticum

10

1M101

Triticum

11

1M102

Triticum

12

1M103

Triticum

13

1M104

Triticum

14

1M105

Triticum

15

1M106

Triticum

16

1.M.11

Triticum

17

1.M.23

Triticum

18

1.M.25

Triticum

19

1.M.27

Triticum

20

1.M.28

Triticum

21

1.M.3

Triticum

22

1.M.32

Triticum

23

1.M.34

Triticum

24

1.M.36

Triticum

25

1.M.37

Triticum

26

1.M.40

Triticum

27

1.M.41

Triticum

28

1.M.43

Triticum

29

1.M.44 (979)

Triticum

30

1.M.45

Triticum

31

1.M.46

Triticum

32

1.M.47 (978)

Triticum

33

1.M.48 (977)

Triticum

34

1.M.49

Triticum

35

1.M.50

Triticum

36

1.M.51

Triticum

37

1.M.52

Triticum

38

1.M.55

Triticum

39

1.M.57

Triticum

40

1.M.70

Triticum

41

1.M.71

Triticum