مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

10HY01

Vicia

2

10LA01

Vicia

3

10CD01

Vicia

4

10CL01

Vicia

5

10L01

Vicia

6

10M01

Vicia

7

10G01

Vicia

8

10AB01

Vicia

9

10AN01

Vicia

10

10NS01

Vicia

11

10V01

Vicia

12

10S01

Vicia

13

10C01

Vicia

14

10PN01

Vicia

15

10T01

Vicia

16

10N01

Vicia

17

10ER01

Vicia

18

10PG01

Vicia

19

10H01

Vicia

20

10TN01

Vicia

21

10CL02

Vicia

22

10CD02

Vicia

23

10H02

Vicia

24

10G02

Vicia

25

10PN02

Vicia

26

10T02

Vicia

27

10AB02

Vicia

28

10AN02

Vicia

29

10ER02

Vicia

30

10NS02

Vicia

31

10V02

Vicia

32

10S02

Vicia

33

10C02

Vicia

34

10N02

Vicia

35

10PG02

Vicia

36

10TN02

Vicia

37

10T03

Vicia

38

10CD03

Vicia

39

10G03

Vicia

40

10H03

Vicia

41

10PN03

Vicia

42

10N03

Vicia

43

10AB03

Vicia

44

10AN03

Vicia

45

10NS03

Vicia

46

10ER03

Vicia

47

10V03

Vicia

48

10S03

Vicia

49

10C03

Vicia

50

10PG03

Vicia