مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Barley

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AGG400001BARL

Hordeum

2

AGG400002BARL

Hordeum

3

AGG400003BARL

Hordeum

4

AGG400004BARL

Hordeum

5

AGG400005BARL

Hordeum

6

AGG400006BARL

Hordeum

7

AGG400007BARL

Hordeum

8

AGG400008BARL

Hordeum

9

AGG400009BARL

Hordeum

10

AGG400010BARL

Hordeum

11

AGG400011BARL

Hordeum

12

AGG400012BARL

Hordeum

13

AGG400013BARL

Hordeum

14

AGG400014BARL

Hordeum

15

AGG400015BARL

Hordeum

16

AGG400016BARL

Hordeum

17

AGG400017BARL

Hordeum

18

AGG400018BARL

Hordeum

19

AGG400019BARL

Hordeum

20

AGG400020BARL

Hordeum

21

AGG400021BARL

Hordeum

22

AGG400022BARL

Hordeum

23

AGG400023BARL

Hordeum

24

AGG400024BARL

Hordeum

25

AGG400025BARL

Hordeum

26

AGG400026BARL

Hordeum

27

AGG400027BARL

Hordeum

28

AGG400028BARL

Hordeum

29

AGG400029BARL

Hordeum

30

AGG400030BARL

Hordeum

31

AGG400031BARL

Hordeum

32

AGG400032BARL

Hordeum

33

AGG400033BARL

Hordeum

34

AGG400034BARL

Hordeum

35

AGG400035BARL

Hordeum

36

AGG400036BARL

Hordeum

37

AGG400037BARL

Hordeum

38

AGG400038BARL

Hordeum

39

AGG400039BARL

Hordeum

40

AGG400040BARL

Hordeum

41

AGG400041BARL

Hordeum

42

AGG400042BARL

Hordeum

43

AGG400043BARL

Hordeum

44

AGG400044BARL

Hordeum

45

AGG400045BARL

Hordeum

46

AGG400046BARL

Hordeum

47

AGG400047BARL

Hordeum

48

AGG400048BARL

Hordeum

49

AGG400049BARL

Hordeum

50

AGG400050BARL

Hordeum