مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Wheat

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AGG1WHEA

Triticum

2

AGG2WHEA

Triticum

3

AGG3WHEA

Triticum

4

AGG4WHEA

Triticum

5

AGG5WHEA

Triticum

6

AGG6WHEA

Triticum

7

AGG7WHEA

Triticum

8

AGG8WHEA

Triticum

9

AGG9WHEA

Triticum

10

AGG10WHEA

Triticum

11

AGG11WHEA

Triticum

12

AGG12WHEA

Triticum

13

AGG13WHEA

Triticum

14

AGG14WHEA

Triticum

15

AGG15WHEA

Triticum

16

AGG16WHEA

Triticum

17

AGG17WHEA

Triticum

18

AGG18WHEA

Triticum

19

AGG19WHEA

Triticum

20

AGG20WHEA

Triticum

21

AGG21WHEA

Triticum

22

AGG22WHEA

Triticum

23

AGG23WHEA

Triticum

24

AGG24WHEA

Triticum

25

AGG25WHEA

Triticum

26

AGG26WHEA

Triticum

27

AGG27WHEA

Triticum

28

AGG28WHEA

Triticum

29

AGG29WHEA

Triticum

30

AGG30WHEA

Triticum

31

AGG31WHEA

Triticum

32

AGG32WHEA

Triticum

33

AGG33WHEA

Triticum

34

AGG34WHEA

Triticum

35

AGG35WHEA

Triticum

36

AGG36WHEA

Triticum

37

AGG37WHEA

Triticum

38

AGG38WHEA

Triticum

39

AGG39WHEA

Triticum

40

AGG40WHEA

Triticum

41

AGG41WHEA

Triticum

42

AGG42WHEA

Triticum

43

AGG43WHEA

Triticum

44

AGG44WHEA

Triticum

45

AGG45WHEA

Triticum

46

AGG46WHEA

Triticum

47

AGG47WHEA

Triticum

48

AGG48WHEA

Triticum

49

AGG49WHEA

Triticum

50

AGG50WHEA

Triticum