مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pisum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AGG1PEAS

Pisum

2

AGG2PEAS

Pisum

3

AGG3PEAS

Pisum

4

AGG4PEAS

Pisum

5

AGG5PEAS

Pisum

6

AGG6PEAS

Pisum

7

AGG7PEAS

Pisum

8

AGG8PEAS

Pisum

9

AGG9PEAS

Pisum

10

AGG11PEAS

Pisum

11

AGG12PEAS

Pisum

12

AGG13PEAS

Pisum

13

AGG14PEAS

Pisum

14

AGG15PEAS

Pisum

15

AGG16PEAS

Pisum

16

AGG17PEAS

Pisum

17

AGG18PEAS

Pisum

18

AGG19PEAS

Pisum

19

AGG20PEAS

Pisum

20

AGG21PEAS

Pisum

21

AGG22PEAS

Pisum

22

AGG23PEAS

Pisum

23

AGG24PEAS

Pisum

24

AGG25PEAS

Pisum

25

AGG26PEAS

Pisum

26

AGG27PEAS

Pisum

27

AGG28PEAS

Pisum

28

AGG29PEAS

Pisum

29

AGG30PEAS

Pisum

30

AGG31PEAS

Pisum

31

AGG32PEAS

Pisum

32

AGG33PEAS

Pisum

33

AGG34PEAS

Pisum

34

AGG35PEAS

Pisum

35

AGG36PEAS

Pisum

36

AGG37PEAS

Pisum

37

AGG38PEAS

Pisum

38

AGG39PEAS

Pisum

39

AGG40PEAS

Pisum

40

AGG41PEAS

Pisum

41

AGG42PEAS

Pisum

42

AGG43PEAS

Pisum

43

AGG44PEAS

Pisum

44

AGG45PEAS

Pisum

45

AGG46PEAS

Pisum

46

AGG47PEAS

Pisum

47

AGG48PEAS

Pisum

48

AGG49PEAS

Pisum

49

AGG50PEAS

Pisum

50

AGG51PEAS

Pisum