مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Sorghum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AGG23939SORG

Sorghum

2

AGG28001SORG

Sorghum

3

AGG32764SORG

Sorghum

4

AGG32988SORG

Sorghum

5

AGG33904SORG

Sorghum

6

AGG33905SORG

Sorghum

7

AGG33906SORG

Sorghum

8

AGG33908SORG

Sorghum

9

AGG33909SORG

Sorghum

10

AGG39184SORG

Sorghum

11

AGG39185SORG

Sorghum

12

AGG39188SORG

Sorghum

13

AGG39189SORG

Sorghum

14

AGG39190SORG

Sorghum

15

AGG39191SORG

Sorghum

16

AGG39195SORG

Sorghum

17

AGG39196SORG

Sorghum

18

AGG39197SORG

Sorghum

19

AGG39198SORG

Sorghum

20

AGG39200SORG

Sorghum

21

AGG39201SORG

Sorghum

22

AGG39202SORG

Sorghum

23

AGG39203SORG

Sorghum

24

AGG39204SORG

Sorghum

25

AGG39214SORG

Sorghum

26

AGG39219SORG

Sorghum

27

AGG40755SORG

Sorghum

28

AGG47785SORG

Sorghum

29

AGG48428SORG

Sorghum

30

AGG48433SORG

Sorghum

31

AGG48434SORG

Sorghum

32

AGG48451SORG

Sorghum

33

AGG51814SORG

Sorghum

34

AGG51949SORG

Sorghum

35

AGG51950SORG

Sorghum

36

AGG51956SORG

Sorghum

37

AGG51958SORG

Sorghum

38

AGG58404SORG

Sorghum

39

AGG67687SORG

Sorghum

40

AGG67688SORG

Sorghum

41

AGG67689SORG

Sorghum

42

AGG67691SORG

Sorghum

43

AGG67692SORG

Sorghum

44

AGG67693SORG

Sorghum

45

AGG67694SORG

Sorghum

46

AGG69474SORG

Sorghum

47

AGG70157SORG

Sorghum

48

AGG72433SORG

Sorghum

49

AGG72436SORG

Sorghum

50

AGG72438SORG

Sorghum