مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum
turgidum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AGG3WHEA

Triticum

2

AGG10WHEA

Triticum

3

AGG42WHEA

Triticum

4

AGG43WHEA

Triticum

5

AGG54WHEA

Triticum

6

AGG58WHEA

Triticum

7

AGG73WHEA

Triticum

8

AGG84WHEA

Triticum

9

AGG86WHEA

Triticum

10

AGG104WHEA

Triticum

11

AGG156WHEA

Triticum

12

AGG168WHEA

Triticum

13

AGG173WHEA

Triticum

14

AGG195WHEA

Triticum

15

AGG214WHEA

Triticum

16

AGG265WHEA

Triticum

17

AGG270WHEA

Triticum

18

AGG271WHEA

Triticum

19

AGG284WHEA

Triticum

20

AGG285WHEA

Triticum

21

AGG297WHEA

Triticum

22

AGG298WHEA

Triticum

23

AGG312WHEA

Triticum

24

AGG323WHEA

Triticum

25

AGG375WHEA

Triticum

26

AGG378WHEA

Triticum

27

AGG379WHEA

Triticum

28

AGG412WHEA

Triticum

29

AGG413WHEA

Triticum

30

AGG445WHEA

Triticum

31

AGG455WHEA

Triticum

32

AGG461WHEA

Triticum

33

AGG497WHEA

Triticum

34

AGG498WHEA

Triticum

35

AGG499WHEA

Triticum

36

AGG501WHEA

Triticum

37

AGG512WHEA

Triticum

38

AGG523WHEA

Triticum

39

AGG524WHEA

Triticum

40

AGG574WHEA

Triticum

41

AGG642WHEA

Triticum

42

AGG656WHEA

Triticum

43

AGG664WHEA

Triticum

44

AGG668WHEA

Triticum

45

AGG763WHEA

Triticum

46

AGG764WHEA

Triticum

47

AGG794WHEA

Triticum

48

AGG821WHEA

Triticum

49

AGG822WHEA

Triticum

50

AGG824WHEA

Triticum