مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum
aestivum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BVAL-211006

Triticum

2

BVAL-211007

Triticum

3

BVAL-211008

Triticum

4

BVAL-211010

Triticum

5

BVAL-213001

Triticum

6

BVAL-213002

Triticum

7

BVAL-213003

Triticum

8

BVAL-213004

Triticum

9

BVAL-213005

Triticum

10

BVAL-213006

Triticum

11

BVAL-213007

Triticum

12

BVAL-213010

Triticum

13

BVAL-213011

Triticum

14

BVAL-213012

Triticum

15

BVAL-213013

Triticum

16

BVAL-213016

Triticum

17

BVAL-213017

Triticum

18

BVAL-213018

Triticum

19

BVAL-213019

Triticum

20

BVAL-213021

Triticum

21

BVAL-213022

Triticum

22

BVAL-213023

Triticum

23

BVAL-213024

Triticum

24

BVAL-213025

Triticum

25

BVAL-213026

Triticum

26

BVAL-213027

Triticum

27

BVAL-213029

Triticum

28

BVAL-213030

Triticum

29

BVAL-213031

Triticum

30

BVAL-213032

Triticum

31

BVAL-213034

Triticum

32

BVAL-213035

Triticum

33

BVAL-213036

Triticum

34

BVAL-213037

Triticum

35

BVAL-213039

Triticum

36

BVAL-213040

Triticum

37

BVAL-213041

Triticum

38

BVAL-213042

Triticum

39

BVAL-213043

Triticum

40

BVAL-213044

Triticum

41

BVAL-213045

Triticum

42

BVAL-213046

Triticum

43

BVAL-213047

Triticum

44

BVAL-213049

Triticum

45

BVAL-213050

Triticum

46

BVAL-213051

Triticum

47

BVAL-213052

Triticum

48

BVAL-213053

Triticum

49

BVAL-213054

Triticum

50

BVAL-213055

Triticum