مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Brassica
oleracea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-BR002

Brassica

2

ARCHE-BR003

Brassica

3

ARCHE-KO007

Brassica

4

ARCHE-KB007

Brassica

5

ARCHE-KB008

Brassica

6

ARCHE-BR008

Brassica

7

ARCHE-KO010

Brassica

8

ARCHE-KB010

Brassica

9

ARCHE-BR010

Brassica

10

ARCHE-KB011

Brassica

11

ARCHE-KO011

Brassica

12

ARCHE-KB012

Brassica

13

ARCHE-BR013

Brassica

14

ARCHE-KB015

Brassica

15

ARCHE-KO017

Brassica

16

ARCHE-KB017

Brassica

17

ARCHE-KB019

Brassica

18

ARCHE-KO021

Brassica

19

ARCHE-BR021

Brassica

20

ARCHE-KO032

Brassica

21

ARCHE-KO033

Brassica

22

ARCHE-KO034

Brassica

23

ARCHE-KO-ZY035

Brassica

24

ARCHE-KO035

Brassica

25

ARCHE-KO-ZY036

Brassica

26

ARCHE-KO036

Brassica

27

ARCHE-KO-ZY037

Brassica

28

ARCHE-KB-ZY038

Brassica

29

ARCHE-KO041

Brassica

30

ARCHE-KO042

Brassica

31

ARCHE-KO045

Brassica

32

ARCHE-KO074

Brassica

33

ARCHE-KO091

Brassica

34

ARCHE-KO096

Brassica

35

ARCHE-KO100

Brassica

36

ARCHE-KO103

Brassica

37

ARCHE-KO105

Brassica

38

ARCHE-KO106

Brassica

39

ARCHE-KO108

Brassica

40

ARCHE-KO120

Brassica

41

ARCHE-KO139

Brassica

42

ARCHE-KO144

Brassica

43

ARCHE-KO170

Brassica

44

ARCHE-KO176

Brassica

45

ARCHE-KO198

Brassica

46

ARCHE-KO205

Brassica

47

ARCHE-KO206

Brassica

48

ARCHE-KO207

Brassica

49

ARCHE-KO208

Brassica

50

ARCHE-KO209

Brassica