مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Brassica

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-RU001

Brassica

2

ARCHE-BR002

Brassica

3

ARCHE-BR003

Brassica

4

ARCHE-RU004

Brassica

5

ARCHE-RU005

Brassica

6

ARCHE-KO007

Brassica

7

ARCHE-KB007

Brassica

8

ARCHE-KB008

Brassica

9

ARCHE-BR008

Brassica

10

ARCHE-RU010

Brassica

11

ARCHE-KO010

Brassica

12

ARCHE-KB010

Brassica

13

ARCHE-BR010

Brassica

14

ARCHE-KB011

Brassica

15

ARCHE-KO011

Brassica

16

ARCHE-KB012

Brassica

17

ARCHE-BR013

Brassica

18

ARCHE-KB015

Brassica

19

ARCHE-KO017

Brassica

20

ARCHE-KB017

Brassica

21

ARCHE-KB019

Brassica

22

ARCHE-KO021

Brassica

23

ARCHE-BR021

Brassica

24

ARCHE-RU022

Brassica

25

ARCHE-RU023

Brassica

26

ARCHE-RU024

Brassica

27

ARCHE-RU026

Brassica

28

ARCHE-RU027

Brassica

29

ARCHE-RU030

Brassica

30

ARCHE-KO032

Brassica

31

ARCHE-KO033

Brassica

32

ARCHE-KO034

Brassica

33

ARCHE-KO-ZY035

Brassica

34

ARCHE-KO035

Brassica

35

ARCHE-KO-ZY036

Brassica

36

ARCHE-KO036

Brassica

37

ARCHE-KO-ZY037

Brassica

38

ARCHE-KB-ZY038

Brassica

39

ARCHE-KO041

Brassica

40

ARCHE-KO042

Brassica

41

ARCHE-KO045

Brassica

42

ARCHE-RU059

Brassica

43

ARCHE-RU060

Brassica

44

ARCHE-RU070

Brassica

45

ARCHE-RU072

Brassica

46

ARCHE-KO074

Brassica

47

ARCHE-RU075

Brassica

48

ARCHE-KO077

Brassica

49

ARCHE-RU082

Brassica

50

ARCHE-RU083

Brassica