مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lactuca
sativa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-SA003

Lactuca

2

ARCHE-SA005

Lactuca

3

ARCHE-SA006

Lactuca

4

ARCHE-SA008

Lactuca

5

ARCHE-SA010

Lactuca

6

ARCHE-SA016

Lactuca

7

ARCHE-SA018

Lactuca

8

ARCHE-SA019

Lactuca

9

ARCHE-SA022

Lactuca

10

ARCHE-SA031

Lactuca

11

ARCHE-SA036

Lactuca

12

ARCHE-SA041

Lactuca

13

ARCHE-SA-ZY044

Lactuca

14

ARCHE-SA046

Lactuca

15

ARCHE-SA048

Lactuca

16

ARCHE-SA055

Lactuca

17

ARCHE-SA056

Lactuca

18

ARCHE-SA058

Lactuca

19

ARCHE-SA-ZY060

Lactuca

20

ARCHE-SA066

Lactuca

21

ARCHE-SA071

Lactuca

22

ARCHE-SA072

Lactuca

23

ARCHE-SA-ZY077

Lactuca

24

ARCHE-SA077

Lactuca

25

ARCHE-SA078

Lactuca

26

ARCHE-SA080

Lactuca

27

ARCHE-SA088

Lactuca

28

ARCHE-SA092

Lactuca

29

ARCHE-SA094

Lactuca

30

ARCHE-SA098

Lactuca

31

ARCHE-SA103

Lactuca

32

ARCHE-SA114

Lactuca

33

ARCHE-SA115

Lactuca

34

ARCHE-SA116

Lactuca

35

ARCHE-SA117

Lactuca

36

ARCHE-SA119

Lactuca

37

ARCHE-SA120

Lactuca

38

ARCHE-SA121

Lactuca

39

ARCHE-SA122

Lactuca

40

ARCHE-SA123

Lactuca

41

ARCHE-SA124

Lactuca

42

ARCHE-SA125

Lactuca

43

ARCHE-SA126

Lactuca

44

ARCHE-SA127

Lactuca

45

ARCHE-SA128

Lactuca

46

ARCHE-SA129

Lactuca

47

ARCHE-SA130

Lactuca

48

ARCHE-SA131

Lactuca

49

ARCHE-SA132

Lactuca

50

ARCHE-SA134

Lactuca