مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Phaseolus
vulgaris

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-BB001

Phaseolus

2

ARCHE-BB002

Phaseolus

3

ARCHE-BB003

Phaseolus

4

ARCHE-BS004

Phaseolus

5

ARCHE-BB004

Phaseolus

6

ARCHE-BS008

Phaseolus

7

ARCHE-BB008

Phaseolus

8

ARCHE-BB009

Phaseolus

9

ARCHE-BS009

Phaseolus

10

ARCHE-BB011

Phaseolus

11

ARCHE-BS012

Phaseolus

12

ARCHE-BS013

Phaseolus

13

ARCHE-BB014

Phaseolus

14

ARCHE-BB016

Phaseolus

15

ARCHE-BS017

Phaseolus

16

ARCHE-BB017

Phaseolus

17

ARCHE-BS018

Phaseolus

18

ARCHE-BS019

Phaseolus

19

ARCHE-BB019

Phaseolus

20

ARCHE-BS021

Phaseolus

21

ARCHE-BS022

Phaseolus

22

ARCHE-BB023

Phaseolus

23

ARCHE-BS025

Phaseolus

24

ARCHE-BS029

Phaseolus

25

ARCHE-BS035

Phaseolus

26

ARCHE-BS036

Phaseolus

27

ARCHE-BB036

Phaseolus

28

ARCHE-BS037

Phaseolus

29

ARCHE-BS038

Phaseolus

30

ARCHE-BB039

Phaseolus

31

ARCHE-BB041

Phaseolus

32

ARCHE-BS042

Phaseolus

33

ARCHE-BS043

Phaseolus

34

ARCHE-BB043

Phaseolus

35

ARCHE-BB044

Phaseolus

36

ARCHE-BS045

Phaseolus

37

ARCHE-BB045

Phaseolus

38

ARCHE-BS046

Phaseolus

39

ARCHE-BB046

Phaseolus

40

ARCHE-BB047

Phaseolus

41

ARCHE-BB048

Phaseolus

42

ARCHE-BB049

Phaseolus

43

ARCHE-BB050

Phaseolus

44

ARCHE-BS051

Phaseolus

45

ARCHE-BB051

Phaseolus

46

ARCHE-BS052

Phaseolus

47

ARCHE-BB052

Phaseolus

48

ARCHE-BS053

Phaseolus

49

ARCHE-BS054

Phaseolus

50

ARCHE-BS057

Phaseolus