مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pisum
sativum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-EP001

Pisum

2

ARCHE-EZ001

Pisum

3

ARCHE-ER002

Pisum

4

ARCHE-EZ002

Pisum

5

ARCHE-EZ003

Pisum

6

ARCHE-ES003

Pisum

7

ARCHE-ER003

Pisum

8

ARCHE-EZ004

Pisum

9

ARCHE-EP004

Pisum

10

ARCHE-ES005

Pisum

11

ARCHE-EP005

Pisum

12

ARCHE-ER007

Pisum

13

ARCHE-ER008

Pisum

14

ARCHE-ER010

Pisum

15

ARCHE-ER011

Pisum

16

ARCHE-EZ011

Pisum

17

ARCHE-ER012

Pisum

18

ARCHE-ES012

Pisum

19

ARCHE-EP013

Pisum

20

ARCHE-ER014

Pisum

21

ARCHE-EZ014

Pisum

22

ARCHE-EP015

Pisum

23

ARCHE-EZ015

Pisum

24

ARCHE-ES016

Pisum

25

ARCHE-EZ017

Pisum

26

ARCHE-EZ018

Pisum

27

ARCHE-EP019

Pisum

28

ARCHE-EZ021

Pisum

29

ARCHE-EZ022

Pisum

30

ARCHE-EZ024

Pisum

31

ARCHE-ER027

Pisum

32

ARCHE-EP028

Pisum

33

ARCHE-EP029

Pisum

34

ARCHE-ER029

Pisum

35

ARCHE-ER030

Pisum

36

ARCHE-ER031

Pisum

37

ARCHE-ER032

Pisum

38

ARCHE-ES036

Pisum

39

ARCHE-ES037

Pisum

40

ARCHE-ES038

Pisum

41

ARCHE-ER038

Pisum

42

ARCHE-ES039

Pisum

43

ARCHE-ER041

Pisum

44

ARCHE-ES042

Pisum

45

ARCHE-ES044

Pisum

46

ARCHE-ES052

Pisum

47

ARCHE-ES054

Pisum

48

ARCHE-ES055

Pisum

49

ARCHE-ES058

Pisum

50

ARCHE-ER-ZY063

Pisum