مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-EM001

Triticum

2

ARCHE-DI001

Triticum

3

ARCHE-EI002

Triticum

4

ARCHE-DI002

Triticum

5

ARCHE-EI003

Triticum

6

ARCHE-DI003

Triticum

7

ARCHE-EM003

Triticum

8

ARCHE-WE004

Triticum

9

ARCHE-EI004

Triticum

10

ARCHE-DI004

Triticum

11

ARCHE-EM005

Triticum

12

ARCHE-EI005

Triticum

13

ARCHE-DI005

Triticum

14

ARCHE-EM006

Triticum

15

ARCHE-DI006

Triticum

16

ARCHE-EM007

Triticum

17

ARCHE-DI007

Triticum

18

ARCHE-WE008

Triticum

19

ARCHE-EM008

Triticum

20

ARCHE-EI008

Triticum

21

ARCHE-DI008

Triticum

22

ARCHE-EM009

Triticum

23

ARCHE-DI009

Triticum

24

ARCHE-EM010

Triticum

25

ARCHE-EM011

Triticum

26

ARCHE-EI011

Triticum

27

ARCHE-DI011

Triticum

28

ARCHE-EM012

Triticum

29

ARCHE-EI012

Triticum

30

ARCHE-DI012

Triticum

31

ARCHE-EM013

Triticum

32

ARCHE-EI013

Triticum

33

ARCHE-DI013

Triticum

34

ARCHE-EM014

Triticum

35

ARCHE-EI014

Triticum

36

ARCHE-DI014

Triticum

37

ARCHE-EM015

Triticum

38

ARCHE-EI015

Triticum

39

ARCHE-DI015

Triticum

40

ARCHE-EI016

Triticum

41

ARCHE-DI016

Triticum

42

ARCHE-EM017

Triticum

43

ARCHE-EI017

Triticum

44

ARCHE-DI017

Triticum

45

ARCHE-EM018

Triticum

46

ARCHE-EI018

Triticum

47

ARCHE-DI018

Triticum

48

ARCHE-EM019

Triticum

49

ARCHE-EI019

Triticum

50

ARCHE-EM020

Triticum