مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ARCHE-ZU001

Sium

2

ARCHE-SE001

Apium

3

ARCHE-SC001

Tragopogon

4

ARCHE-RU001

Brassica

5

ARCHE-RE001

Raphanus

6

ARCHE-PP001

Capsicum

7

ARCHE-MS001

Zea

8

ARCHE-MO001

Papaver

9

ARCHE-HA001

Avena

10

ARCHE-EM001

Triticum

11

ARCHE-EL001

Lathyrus

12

ARCHE-DI001

Triticum

13

ARCHE-BP001

Vicia

14

ARCHE-BB001

Phaseolus

15

ARCHE-AU001

Solanum

16

ARCHE-AF001

Rumex

17

ARCHE-BU001

Fagopyrum

18

ARCHE-EP001

Pisum

19

ARCHE-EZ001

Pisum

20

ARCHE-SI001

Spinacia

21

ARCHE-MS002

Zea

22

ARCHE-MD002

Atriplex

23

ARCHE-KT002

Daucus

24

ARCHE-HA002

Avena

25

ARCHE-FS002

Valerianella

26

ARCHE-EL002

Lathyrus

27

ARCHE-EI002

Triticum

28

ARCHE-DI002

Triticum

29

ARCHE-BR002

Brassica

30

ARCHE-BB002

Phaseolus

31

ARCHE-AF002

Rumex

32

ARCHE-SG002

Chenopodium

33

ARCHE-MA002

Beta

34

ARCHE-BU002

Fagopyrum

35

ARCHE-BA002

Ocimum

36

ARCHE-HI002

Panicum

37

ARCHE-ER002

Pisum

38

ARCHE-EZ002

Pisum

39

ARCHE-SI002

Spinacia

40

ARCHE-ZW003

Allium

41

ARCHE-GU003

Cucumis

42

ARCHE-GE003

Hordeum

43

ARCHE-EZ003

Pisum

44

ARCHE-ES003

Pisum

45

ARCHE-ER003

Pisum

46

ARCHE-EL003

Lathyrus

47

ARCHE-EI003

Triticum

48

ARCHE-BR003

Brassica

49

ARCHE-BL003

Phaseolus

50

ARCHE-BB003

Phaseolus