مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

tomato

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HBLFAG-Lyc-0001

Solanum

2

HBLFAG-Lyc-0002

Solanum

3

HBLFAG-Lyc-0003

Solanum

4

HBLFAG-Lyc-0004

Solanum

5

HBLFAG-Lyc-0005

Solanum

6

HBLFAG-Lyc-0006

Solanum

7

HBLFAG-Lyc-0007

Solanum

8

HBLFAG-Lyc-0008

Solanum

9

HBLFAG-Lyc-0009

Solanum