مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lactuca
sativa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HBLFAG-Lac-0001

Lactuca

2

HBLFAG-Lac-0002

Lactuca

3

HBLFAG-Lac-0003

Lactuca

4

HBLFAG-Lac-0004

Lactuca

5

HBLFAG-Lac-0005

Lactuca

6

HBLFAG-Lac-0006

Lactuca

7

HBLFAG-Lac-0007

Lactuca

8

HBLFAG-Lac-0008

Lactuca

9

HBLFAG-Lac-0009

Lactuca

10

HBLFAG-Lac-0010

Lactuca

11

HBLFAG-Lac-0011

Lactuca

12

HBLFAG-Lac-0012

Lactuca

13

HBLFAG-Lac-0013

Lactuca

14

HBLFAG-Lac-0014

Lactuca

15

HBLFAG-Lac-0015

Lactuca

16

HBLFAG-Lac-0016

Lactuca