مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Raphanus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HBLFAG-Rap-0001

Raphanus

2

HBLFAG-Rap-0002

Raphanus

3

HBLFAG-Rap-0003

Raphanus

4

HBLFAG-Rap-0004

Raphanus

5

HBLFAG-Rap-0005

Raphanus

6

HBLFAG-Rap-0006

Raphanus

7

HBLFAG-Rap-0007

Raphanus

8

HBLFAG-Rap-0008

Raphanus

9

HBLFAG-Rap-0009

Raphanus

10

HBLFAG-Rap-0010

Raphanus