مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vitis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HORTUS-W-R0001

Vitis

2

HORTUS-W-R0003

Vitis

3

HORTUS-W-R0006

Vitis

4

HORTUS-W-R0007

Vitis

5

HORTUS-W-R0008

Vitis

6

HORTUS-W-R0010

Vitis

7

HORTUS-W-R0011

Vitis

8

HORTUS-W-R0012

Vitis

9

HORTUS-W-R0013

Vitis

10

HORTUS-W-R0015

Vitis

11

HORTUS-W-R0016

Vitis

12

HORTUS-W-R0018

Vitis

13

HORTUS-W-R0021

Vitis

14

HORTUS-W-R0022

Vitis

15

HORTUS-W-R0023

Vitis

16

HORTUS-W-R0024

Vitis

17

HORTUS-W-R0025

Vitis

18

HORTUS-W-R0027

Vitis

19

HORTUS-W-R0028

Vitis

20

HORTUS-W-R0038

Vitis